ساخت و ساز

مرحله اول

پس از ثبت درخواست با شما تماس می‌گیریم

براوردها و آماده سازی

پس از عقد قرار داد اولیه مراحل براورد هزینه, آماده سازی نقشه‌ها و تهیه ملزومات اجرای پروژه انجام می‌شود

اجراء و تکمیل پروژه

در این مرحله پس از عقد قرارداد نهایی مراحل اجراء و تکمیل پروژه انجام می‌گردد

تکمیل و تحویل

پس از تکمیل، آماده سازی و تأیید نهایی کارشناسان پروژه به شما تحویل می‌گردد

ساخت و ساز

اجرای ‌پروژه‌های صنعتی و ساختمانی مطابق سلیقه و متناسب با نیاز شما

Architect handling keys to a couple

شعار همیشگی ما فقط رضایتمندی شما