مجتمع تابان تبریز

پروژه تابان تبریز

پروژه تابان تبریز شامل ۶۴۰ واحد مسکونی واقع در شهر تبریز اجراء و آماده بهره برداری می‌باشد.